Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky Rýchločistiarne KVAPKA tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o oprave a úprave veci (ďalej iba „Zmluva“), uzavretej medzi Rýchločistiarňou KVAPKA (ďalej len „Zhotoviteľ“) a jej zákazníkom (ďalej len ako “Objednávajúci“), predmetom ktorej je odplatné vykonanie opravy alebo úpravy veci. Obdobne platí aj pri Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Rýchločistiarňou KVAPKA (ďalej ako „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „Kupujúci“).
 • Najneskôr uskutočnením objednávky – prenechaním veci u Zhotoviteľa na opravu či úpravu vyjadruje, Objednávateľ súhlas s VDP, to, že sa s VDP oboznámil, a že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé a úplné.
 • „Objednávateľom“ sa pre účely VDP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala opravu, resp. úpravu veci u Zhotoviteľa alebo prijala ponuku Zhotoviteľa na vykonanie opravy či úpravy veci.
 • „Zmluvnými stranami“ sa pre účely VDP rozumejú Objednávateľa Zhotoviteľ spoločne.
 • „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty ponúkané Predávajúcim - Zhotoviteľom na predaj.
 • „Službami“ sa rozumejú všetky služby poskytované Zhotoviteľom.
 • „Predmetom dodania“ sa rozumie Tovar alebo Služba. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely identifikácie Predmetu dodania postačí jeho identifikácia uvedená v preberacom protokole (dodacom liste) na dodanie Predmetu dodania. Skutočnosť, že Predmet dodania nebude dostatočne identifikovaný ani jedným zo spôsobov uvedeným vyššie, nie je prekážkou platnosti Zmluvy. V takom prípade je Predmetom dodania vec, ktorú Objednávateľ skutočne prevzal od Zhotoviteľa  resp. služba, ktorú Predávajúci skutočne uskutočnil.

Cena a platobné podmienky

 • Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Predmet dodania. Cena sa platí vopred pri prenechaní veci Zhotoviteľovi, prípadne podľa dohody zmluvných strán.
 • Ceny sú uvedené v cenníku, ktorý je k nahliadnutia na každej prevádzke, ako ja na webovej stránke. Pri sortimente, ktorý nie je v cenníku uvedený sa ocenenie realizuje priradením k najbližšej zodpovedajúcej položke.

Dodanie

 • Služby sú realizované v základnej dodacej lehote najmenej 24 hodín okrem vybraných druhov odevov, prípadne podľa dohody so zákazníkom. Pri dodaní v deň prijatia zákazky si Zhotoviteľ účtuje prirážku k cene.
 • Tovar je dodávaný podľa dostupnosti, maximálna dodacia lehota sú 3 týždne. O termíne dodania, ak nie je tovar skladom, bude zákazník priebežne informovaný.
 • Náklady na dodanie objednaného Tovaru, alebo Vecí na opravu (t.j. poštovné, náklady spojené s dodaním objednaného Tovaru prostredníctvom prepravnej služby) hradí Objednávateľ.

Skladné

 • Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať.
 •  Ak si Objednávateľ nevyzdvihne Predmet dodania, Zhotoviteľ je oprávnený si účtovať voči Objednávateľovi skladné vo výške 2 % z celkovej Ceny neprevzatého Tovaru, alebo ceny Služieb vykonaných na Veci a to za každý aj začatý deň skladovania, pričom tieto náklady sa zaväzuje Objednávateľ zaplatiť Zhotoviteľovi.

Čistenie kobercov

 • Objednávateľ je povinný si vyčistený koberec vyzdvihnúť do 3 pracovných dní odo dňa informovania o vyčistení. Zhotoviteľ je inak oprávnený účtovať za každý nasledujúci deň 5% z ceny čistenia.

Predaj nevyzdvihnutých odevov

 • Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má zhotoviteľ právo vec predať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VDP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VDP je splnená aj umiestnením na internetovej stránke Zhotoviteľa.
 • Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom strany sú povinné si vrátiť už uskutočnené plnenie.

V Galante, 01.09.2016